porušení mezinárodních sankcí (§ 410)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 410 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
  4. způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
  5. přispěje-li takovým činem podstatně k narušení mezinárodního míru a bezpečnosti, opatření směřujících k ochraně lidských práv nebo boje proti terorismu.
skutková podstataKdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii.
objektochrana mezinárodníího míru a bezpečnosti
závažnostpřečin nebo zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3519-3526. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2987.