porušení chráněných průmyslových práv (§ 264)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 264 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
  1. vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
skutková podstataKdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku.
objektochrana technické tvůrčí činnosti v oblasti průmyslových práv a jejich výsledků, jakož i produktů na jejich základě vytvořených, které jsou využitelné v průmyslové a jiné hospodářské činnosti, a také požitků z nich plynoucích
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2725-2734.