porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 270 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
  1. vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
  3. dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
  2. dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
skutková podstataKdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi.
objektochrana (především) vědecké a literární, hudební, výtvarné, audiovizuální a jiné umělecké tvůrčí činnosti a požitků z ní plynoucí a práv výrobců zvukového záznamu a zvukově obrazového záznamu, dále práv rozhlasového a televizního vysílatele a práva pořizovatele databáze
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2735-2760.