pojistný podvod (§ 210)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 210 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
  1. v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
  2. v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
  3. při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
  4. bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 5. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 6. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 7. Příprava je trestná.
objektobecně cizí majetek, přesněji majetkové vztahy týkající se tzv. soukromého pojištění, tedy plnění na základě pojistných smluv a obdobných závazků
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-4), zločin (odst. 5) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 6)
odst. 1
skutková podstataKdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
 1. v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
 2. v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
 3. při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
odst. 2
skutková podstataKdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2081-2101.