podněcování k trestnému činu (§ 364)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 364 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

skutková podstataKdo veřejně podněcuje k trestnému činu.
objektivní stránkaVeřejným podněcováním se zde rozumí projev, kterým pachatel zamýšlí přimět jiného ke spáchání nějakého trestného činu (ať již přečinu, zločinu nebo i zvlášť závažného zločinu). Podněcování se může stát přímo, nepřímo i skrytě. Může být určeno konkrétní osobě (osobám) i neurčitému okruhu osob. Může být šířeno i prostřednictvím sdělovacích nebo komunikačních prostředků (včetně internetu). Trestný čin je dokonán již projevem, jehož obsahem je podněcování. Nemusí dojít k tomu, že někdo jiný na základě podnícení jedná.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Pachatel musí přinejmenším vědět, že jeho projev může (alespoň v jedné osobě) vyvolat rozhodnutí spáchat trestný čin a musí s tím být srozuměn.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3352-3353.