podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 356 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
  3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
    2. účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1
skutková podstataKdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
odst. 2
skutková podstataKdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3307-3312.