podílnictví (§ 214)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 214 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
  1. věc, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo
  2. věc, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo

   kdo se ke spáchání takového činu spolčí,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
  3. spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, nebo
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
 1. věc, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo
 2. věc, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo

  kdo se ke spáchání takového činu spolčí.

objektzájem na ochraně cizího majetku ve vztahu k věcem získaným trestnou činností nebo jako odměna za ni
předmět útokucizí věc získaná trestným činem nebo jako odměna za takový trestný čin
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3,4)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2136-2148.