poškozování spotřebitele (§ 253)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 253 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo

  kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 2. Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží.
objektzájem na zajištění poctivosti podnikání v tržním hospodářství a ochrana majetku spotřebitele, důvěra v poctivost obchodní činnosti a poskytování služeb spotřebitelům
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.
objektzájem na zajištění poctivosti podnikání v tržním hospodářství a ochrana majetku spotřebitele, důvěra spotřebitelů v kvalitu výrobků, prací a služeb, které jsou uváděny na trh, a to včetně poctivosti reklamy

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2573-2580.