poškození vodního zdroje (§ 294a)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 294a TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

skutková podstataKdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje.
objektzájem na ochraně vodního zdroje jako specifické součásti životního prostředí a to před jakýmkoli poškozujícím jednáním, které by znamenalo ztrátu jeho významu a důvodu zvláštní ochrany
závažnostpřečin

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2957-2959.