poškození věřitele (§ 222)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 222 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
  1. zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,
  2. postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
  3. zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
  4. předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
  5. předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti,
  6. předstírá splnění závazku, nebo
  7. předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
  8. a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
  1. zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo
  2. k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má,
  a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
objektzájem na ochraně majetkových práv věřitelů; dále zájem na náležitém řešení úpadkových stavů dlužníků
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3) nebo zločin (odst. 4)
odst. 1
skutková podstataKdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
 1. zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,
 2. postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
 3. zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
 4. předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
 5. předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti,
 6. předstírá splnění závazku, nebo
 7. předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
odst. 2
skutková podstataKdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
 1. zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo
 2. k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2207-2228. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 232). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1490 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 1397-1398.