poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 260 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 5. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
objektochrana finančních zájmů Evropské unie
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3), zločin (odst. 4) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 5)
odst. 1
skutková podstataKdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu.
odst. 2
skutková podstataKdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.
objektivní stránkaNeoprávněným zkrácením příjmů z daných rozpočtů se rozumí jakékoli protiprávní jednání, v jehož důsledku nedojde k takovým příjmům, k nimž mělo dojít. Vzhledem k tomu, že příjmy EU jsou hlavně cla (z obchodu se třetími zeměmi), příjmy z poplatků uvalených na obchodování se třetími zeměmi v rámci společné zemědělské politiky a odvody jednotlivých členských států Evropské unie, jedná se nejčastěji o krácení těchto příjmů.

Neoprávněným použitím finančních prostředků z daných rozpočtů je jejich jakékoli protiprávní čerpání, klasicky „zneužívání dotací“ z různých evropských fondů. Jednání je trestné i pokud nedošlo ke škodě.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2645-2656.