poškození cizích práv (§ 181)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 181 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
  1. uvede někoho v omyl, nebo
  2. využije něčího omylu,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
 1. uvede někoho v omyl, nebo
 2. využije něčího omylu.
objektjiná než majetková práva fyzických i právnických osob
objektivní stránkaPrávy se rozumí jakákoli nemajetková práva, např. práva v oblasti rodinných nebo pracovních vztahů, osobnostní práva apod.

Uvedením v omyl je jednání, jímž pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci.

Využitím omylu je jednání, kdy pachatel sám k omylu nepřispěl, ale po poznání omylu někoho jiného jedná tak, aby poškozenému způsobil vážnou újmu.

Zda jde o vážnou újmu na právech, je nutno posoudit se zřetelem k okolnostem konkrétního případu.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1800-1805.