poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 277 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
    1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
    2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení.
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2809-2811.