poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 276 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení,
  2. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání.
závažnostpřečin (odst. 1) nebo zločin (odst. 2,3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2803-2808.