poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 294 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

  kdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
  2. způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí, nebo
  3. je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
objektzájem na ochraně životního prostředí jako celku
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2952-2956.