poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 293 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

  kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
  2. spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
  3. způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí,
  4. je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu, nebo
  5. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektzájem na ochraně životního prostředí jako celku
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2936-2951.