pletichy při veřejné dražbě (§ 258)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 258 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že
  1. lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
  2. jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
  3. žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě,
  4. bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. jako úřední osoba.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
skutková podstataKdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že
 1. lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
 2. jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
 3. žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě.
objektzájem na řádném a zákonném provedení jakékoli veřejné dražby, zejména aby nedocházelo k ovlivňování účastníků dražby ve veřejných dražbách, čímž jsou chráněny jejich zájmy z hlediska rovného přístupu k veřejným dražbám
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2634-2638.