perzekuce obyvatelstva (§ 413)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 413 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid nebo páchá jiné nelidské činy vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití, bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let.
 2. Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
  1. zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,
  2. bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo válečných zajatců,
  3. bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného území,
  4. osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,
  5. odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
  6. svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení.
 3. Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
  1. těžkou újmu na zdraví, nebo
  2. smrt.
 4. Příprava je trestná.
objektochrana civilního obyvatelstva v době války či jiného ozbrojeného konfliktu před nejzávažnějšími formami diskriminace a jinými nelidskými činy
odst. 1
skutková podstataKdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid nebo páchá jiné nelidské činy vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití.
odst. 2
skutková podstataKdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
 1. zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,
 2. bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo válečných zajatců,
 3. bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného území,
 4. osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,
 5. odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
 6. svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3536-3541. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2994-2995.