padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 348 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou,

  kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo

  kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312),
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektzájem na řádném a zákonném chodu státního aparátu a důvěra v pravost a pravdivost veřejných listin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé.
odst. 1 alinea 3
skutková podstataKdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3255-3262.