přijetí úplatku (§ 331)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 331 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

  kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
 4. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek.
objektzájem na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu
objektivní stránkaObstarávání věcí obecného zájmu je plnění úkolů, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina. Příklad: činnost orgánů státní moci a (samo)správy, znalec zpracovávající znalecký posudek, rozhodčí ligového zápasu
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek.
objektzájem na ochraně podnikatelských vztahů před korupcí
odst. 2
skutková podstataKdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3160-3166.