osvobození vězně (§ 338)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 338 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence, jeho útěk organizuje, navádí ho k útěku nebo jeho útěk připravuje, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
    1. se zbraní, nebo
    2. jako úřední osoba.
skutková podstataKdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence, jeho útěk organizuje, navádí ho k útěku nebo jeho útěk připravuje.
objektzájem společnosti na řádném způsobu výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence
objektivní stránkaUmožnění (odstranění překážek), organizování (iniciování činu, pořízení plánu jeho provedení, vydání pokynů zúčastněným apod.), navádění (úmyslné vzbuzení rozhodnutí provést čin) uprchnutí vězně z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody na svobodu, chovanci ze zabezpečovací detence.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin nebo zločin
pachatelosoba odlišná od samotného vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3205-3207.