organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 340 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu zacházení,
  3. spáchá-li takový čin za úplatu,
  4. spáchá-li takový čin opětovně, nebo
  5. spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu,
  2. vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
  3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  5. spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
  6. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Odnětím svobody na pět až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  4. spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje.
objektzájem státu na kontrole osob, které překračují jeho státní hranici
objektivní stránkaOrganizátorství (iniciování činu, pořízení plánu jeho provedení, vydání pokynů zúčastněným apod.), umožnění (odstranění překážek ap.) a pomáhání (nejrůznějšími způsoby) nedovoleného překročení státní hranice (tzn. mimo hraniční přechod, na hraničním přechodu, ale v jiné než stanovené provozní době nebo v rozporu s účelem hraničního přechodu; úmyslné vyhnutí se kontrole na hraničním přechodu apod.) Pozn: toto ustanovení platí pouze u tzv. vnějších hranic vzdušného typu a při případném dočasném zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Jinak se na vnitřních hranicích neprovádí ochrana a lze je překračovat na kterémkoli místě.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3213-3218.