opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 195 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
    1. na dítěti mladším tří let,
    2. opětovně, nebo
    3. na nejméně dvou osobách.
  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
  4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
skutková podstataKdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví.
objektřádná výchova a výživa dětí a jiných osob, které si samy nemůžou opatřit pomoc ze strany osob, které mají povinnost o ně pečovat
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst.4)
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1910-1916.