opilství (§ 360)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 360 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
  2. Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.
skutková podstataKdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3335-3341.