omezování osobní svobody (§ 171)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 171 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  3. způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  5. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody.
objektosobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1711-1718.