ohrožování výchovy dítěte (§ 201)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 201 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
  1. svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
  2. umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
  3. umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
  4. závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
  5. bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 2. Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
  2. pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
  3. spáchá-li takový čin opětovně, nebo
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
 1. svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
 2. umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
 3. umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
 4. závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
odst. 2
skutková podstataKdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1953-1963.