ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 239 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo

    kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu,

    bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

  2. Stejně bude potrestán, kdo
    1. bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo
    2. poškozuje tuzemské peníze.
objektzájem na nerušeném a funkčním oběhu tuzemských peněz
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2411-2414.