ohrožování morálního stavu vojáků (§ 392)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 392 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému, nebo

    kdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací vojenskou kázeň,

    bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  2. Odnětím svobody na tři léta až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.
  3. Příprava je trestná.
objektochrana morálního stavu a disciplíny v ozbrojených silách jako jednoho ze základních předpokladů jejich akceschopnosti
pachateljen voják v činné službě
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému.
objektivní stránkaPopuzování je aktivní úmyslné působení na smýšlení příslušníků ozbrojených sil, jehož cílem je vyvolat negativní názory namířené proti vojenské službě, vojenské kázni nebo proti nadřízenému takovým způsobem, který může vyvolat pokles nebo rozklad morálního stavu vojáků.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. (Popuzování musí být prováděno úmyslně.)
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací vojenskou kázeň.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. (Rozvracení kázně musí být prováděno úmyslně.)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3460-3462.