ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 318 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace v jiném právním předpisu klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

skutková podstataKdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace v jiném právním předpisu klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“.
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3098-3099.