ohrožení pohlavní nemocí (§ 155)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 155 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
    Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
skutková podstataKdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí.
závažnostpřečin (v případě úmyslného i nedbalostního činu)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1614-1616.