ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla (§ 291)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 291 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavidla za plavby, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

skutková podstataKdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavidla za plavby.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2925-2926.