odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 166)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 166 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za provedení transplantace, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
 2. Stejně bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu s jiným právním předpisem.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké újmě na zdraví, nebo
  3. je-li takový čin spáchán vůči dítěti.
 4. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti, nebo
  3. spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
odst. 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za provedení transplantace.
odst. 2
skutková podstataKdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu s jiným právním předpisem.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1673-1679.