obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 273 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo

  kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
  2. spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.
objektzájem na ochraně života nebo zdraví lidí nebo zájem na ochraně cizího majetku
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání.
objektivní stránkaJednání pachatele, které způsobilo obecné nebezpečí. Mezi tímto jednáním pachatele a uvedeným následkem musí být příčinná souvislost. Obecné nebezpečí musí bezprostředně hrozit, nicméně přímo k poruše nemusí dojít. Příklad: obecné nebezpečí není způsobeno již tím, že opilý řidič řídí autobus obsazený cestujícími, ale až tehdy, když v důsledku opilosti řidiče bezprostředně hrozí havárie nebo k ní již došlo. Obecné nebezpečí bylo způsobeno i tehdy, když nikdo z cestujících nebyl zraněn nebo nebyla způsobena věcná škoda.

Obecným nebezpečím je „stav, při němž nastává větší či menší pravděpodobnost vzniku vážné poruchy, která pro svou povahu, rozsah a intenzitu znamená nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví více osob nebo nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku“. Vznik obecného nebezpečí předpokládá:

 1. obecně nebezpečné jednání pachatele
 2. obecně nebezpečný následek.

Obecně nebezpečné jednání pachatele je uvedeno příkladmo: vyvolání požáru, povodně (to např. protržením hráze přehrady) nebo škodlivých účinků výbušnin (výbuchem), plynu (např. jeho vypuštěním, zapálením), elektřiny (např. její svedení do nějakého předmětu nebo vyvolání zkratu) nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil (radioaktivních látek, jaderných materiálů, zvláštních štěpných materiálů, hořlavin, žíraviny, setrvačné a gravitační síly apod.)

Obecně nebezpečným následkem je:

 1. vydání většího počtu lidí (dle judikatury nejméně sedm) v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví
 2. vydání cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu (tedy nejméně 5 000 000 Kč).
subjektivní stránkaNedbalostní trestný čin.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.
objektivní stránkaJednání pachatele, které zvýšilo obecné nebezpečí (viz výše) nebo ztížilo jeho odvrácení nebo zmírnění. V těchto případech tedy již v době činu musí existovat obecné nebezpečí.

Pachatel zvyšuje již existující obecné nebezpečí obvykle tím, že:

 1. přispívá k jeho větší intenzitě (např. přidáním hořlaviny do ohně nebo rozšířením trhliny v hrázi)
 2. přispívá k jeho rozšíření z hlediska rozsahu (např. vytváří podmínky pro to, aby se požár přenesl na další objekty)

Pachatel ztěžuje odvrácení obecného nebezpečí tím, že svým jednáním maří nebo brání provedení takových opatření, která jsou potřebná a způsobilá k odvrácení hrozícího nebezpečí a k zamezení jeho škodlivých následků (např. při požáru odstraní nebo zničí protipožární prostředky, při povodni odstraní nebo zničí lodě nebo techniku sloužící k opravě a uzavření protržené hráze).

Pachatel ztěžuje zmírnění obecného nebezpečí tím, že svým jednáním maří nebo brání provedení takových opatření, která se snaží zmírnit následky obecného nebezpečí (např. znemožňuje nebo ztěžuje ošetření raněných tím, že zadržuje léky nebo obvazový materiál nebo maří záchranné práce při povodni nebo požáru).
subjektivní stránkaNedbalostní trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2781-2788.