obecné ohrožení (§ 272)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 272 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo

  kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

 2. Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
 3. Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Příprava je trestná.
objektzájem na ochraně života nebo zdraví lidí nebo zájem na ochraně cizího majetku
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostzločin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2,3)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání.
objektivní stránkaJednání pachatele, které způsobilo obecné nebezpečí. Mezi tímto jednáním pachatele a uvedeným následkem musí být příčinná souvislost. Obecné nebezpečí musí bezprostředně hrozit, nicméně přímo k poruše nemusí dojít. Příklad: obecné nebezpečí není způsobeno již tím, že opilý řidič řídí autobus obsazený cestujícími, ale až tehdy, když v důsledku opilosti řidiče bezprostředně hrozí havárie nebo k ní již došlo. Obecné nebezpečí bylo způsobeno i tehdy, když nikdo z cestujících nebyl zraněn nebo nebyla způsobena věcná škoda.

Obecným nebezpečím je „stav, při němž nastává větší či menší pravděpodobnost vzniku vážné poruchy, která pro svou povahu, rozsah a intenzitu znamená nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví více osob nebo nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku“. Vznik obecného nebezpečí předpokládá:

 1. obecně nebezpečné jednání pachatele
 2. obecně nebezpečný následek.

Obecně nebezpečné jednání pachatele je uvedeno příkladmo: vyvolání požáru, povodně (to např. protržením hráze přehrady) nebo škodlivých účinků výbušnin (výbuchem), plynu (např. jeho vypuštěním, zapálením), elektřiny (např. její svedení do nějakého předmětu nebo vyvolání zkratu) nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil (radioaktivních látek, jaderných materiálů, zvláštních štěpných materiálů, hořlavin, žíraviny, setrvačné a gravitační síly apod.)

Obecně nebezpečným následkem je:

 1. vydání většího počtu lidí (dle judikatury nejméně sedm) v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví
 2. vydání cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu (tedy nejméně 5 000 000 Kč).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Pachatelovo jednání musí být ovládáno představou nebezpečí a také vůlí je způsobit. Směřuje ke způsobení obecně nebezpečného následku, aniž by ovšem pachatel musel vědět, jakým konkrétním způsobem vznikne vlastní obecné ohrožení.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.
objektivní stránkaJednání pachatele, které zvýšilo obecné nebezpečí (viz výše) nebo ztížilo jeho odvrácení nebo zmírnění. V těchto případech tedy již v době činu musí existovat obecné nebezpečí.

Pachatel zvyšuje již existující obecné nebezpečí obvykle tím, že:

 1. přispívá k jeho větší intenzitě (např. přidáním hořlaviny do ohně nebo rozšířením trhliny v hrázi)
 2. přispívá k jeho rozšíření z hlediska rozsahu (např. vytváří podmínky pro to, aby se požár přenesl na další objekty)

Pachatel ztěžuje odvrácení obecného nebezpečí tím, že svým jednáním maří nebo brání provedení takových opatření, která jsou potřebná a způsobilá k odvrácení hrozícího nebezpečí a k zamezení jeho škodlivých následků (např. při požáru odstraní nebo zničí protipožární prostředky, při povodni odstraní nebo zničí lodě nebo techniku sloužící k opravě a uzavření protržené hráze).

Pachatel ztěžuje zmírnění obecného nebezpečí tím, že svým jednáním maří nebo brání provedení takových opatření, která se snaží zmírnit následky obecného nebezpečí (např. znemožňuje nebo ztěžuje ošetření raněných tím, že zadržuje léky nebo obvazový materiál nebo maří záchranné práce při povodni nebo požáru).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2769-2780.