obchodování s lidmi (§ 168)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 168 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
  1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
  2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
  3. k službě v ozbrojených silách,
  4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
  5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

   kdo kořistí z takového jednání,

  bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
 2. Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito
  1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
  2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
  3. k službě v ozbrojených silách,
  4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
  5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
  kdo kořistí z takového jednání.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
  3. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  4. spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
 4. Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
 5. Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
 6. Příprava je trestná.
objektosobní svoboda v tom nejširším slova smyslu, tedy rozhodování ve všech sférách života
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostzvlášť závažný zločin
Odst. 1
skutková podstataKdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
 1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
 3. k službě v ozbrojených silách,
 4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

  kdo kořistí z takového jednání,

předmět útokudítě
objektivní stránkaPachatel dítě
 • přiměje (působí na ně svým vlivem, který vyplývá ze vztahu mezi nimi; může jít i o pohrůžku násilí nebo jiné újmy apod.)
 • zjedná (uzavře s ním jakoukoli smlouvu či dohodu mimo takovou, kterou lze zahrnout pod najmutí)
 • najme (uzavře s ním jakoukoli smlouvu či dohodu, jejímž obsahem je najmutí -zpravidla se jedná o zaměstnání
 • zláká (jakýmkoli způsobem získá - např. lákavými sliby, penězi apod.)
 • svede (vzbudí rozhodnutí jinou formou než zlákáním)
 • dopraví (přemístí na jiné místo)
 • ukryje (umístí na skryté místo nebo do úkrytu)
 • zadržuje (omezuje na svobodě)
 • vydá (předá do moci jiného)

za účelem, aby ho bylo užito k:

  • pohlavnímu styku nebo jiné formě sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo výrobě pornografického díla (k jakémukoli způsobu ukájení pohlavního pudu jiného [soulož, orální sex apod.], zásahu do pohlavní sféry [např. fotografování intimních částí těla, zapojení do peep show], k výrobě pornografie)
  • odběru tkáně, buňky nebo orgánu z těla
  • službě v ozbrojených silách
  • otroctví nebo nevolnictví
  • nucené práci nebo jiné formě vykořisťování

nebo

 • kořistí z takového jednání (jakýmkoli způsobem získává majetkový prospěch z takového jednání)
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
Odst. 2
skutková podstataKdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito
 1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
 3. k službě v ozbrojených silách,
 4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání.
předmět útokudospělý člověk, který se nachází v situaci, která vylučuje svobodné rozhodování (bylo proti němu použito násilí, pohrůžka násilí nebo jiné těžké újmy, lest, zneužilo se jeho omylu, tísně nebo závislosti)
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1689-1700.