obcházení branné povinnosti (§ 371)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 371 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 2. Kdo se dopustí pletich v úmyslu
  1. sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo
  2. jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti,
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až dvě léta.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
objektzájem na řádném plnění branné povinnosti
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti.
objektivní stránkaDopustění se pletichy (viz odkaz) za účelem dosáhnout vytvoření situace, při níž se obcházejí povinnosti vyplývající pro povinnou osobu z branného zákona; (dopustěním se pletichy se myslí její dokonání, nepostačuje jednání směřující k pletichám).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Cílem pachatelova jednání musí být dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti. Čin je dokonán tím, že se pachatel dopustí pletich, nikoli tím, že dosáhne úlev.
odst. 2
skutková podstataKdo se dopustí pletich v úmyslu
 1. sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo
 2. jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti.
objektivní stránkaDopustění se pletichy (viz odkaz) za účelem vyhnout se (zcela nebo zčásti) plnění branné povinnosti sebe nebo někoho jiného.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Cílem pachatelova jednání musí být dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti. Čin je dokonán tím, že se pachatel dopustí pletich, nikoli tím, že dosáhne úlev.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3379-3381.