neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 376 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. vážné ohrožení bojové pohotovosti vojenského útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
  2. škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,
  3. těžkou újmu na zdraví, nebo
  4. smrt.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
skutková podstataKdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu.
objektzájem na ochraně vztahu vojenské nadřítenosti a podřízenosti (subordinace), jehož jedním z projevů je i oprávnění a povinnost velitele v rozsahu své působnosti vydávat rozkazy, stanovovat a činit opatření a využívat takové prostředky v mezích zákonů a vojenských předpisů, které uzná za nutné, vhodné a dostačující ke splnění úkolu
objektivní stránkaNedbalostní jednání pachatele, které způsobí zmaření nebo podstatné ztížení splnění důležitého služebního důvodu. To, zda je úkol důležitý či nikoli, se posuzuje dle konkrétních podmínek. Pokud nesplnění rozkazu nezpůsobí zmaření nebo podstatné ztížení splnění důležitého služebního úkolu, nejedná se o trestný čin, ale o kázeňský přestupek.
subjektivní stránkanedbalostní trestný čin
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachateljen voják (za něhož se považuje i příslušník bezpečnostního sboru)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3401-3403. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2907.