neuposlechnutí rozkazu (§ 375)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 375 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků,
  2. spáchá-li takový čin se zbraní,
  3. spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu,
  4. způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti vojenského útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
  5. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,
  6. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  7. způsobí-li takovým činem smrt.
 3. Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz.
objektzájem na ochraně vztahu vojenské nadřítenosti a podřízenosti (subordinace), jehož jedním z projevů je i oprávnění a povinnost velitele v rozsahu své působnosti vydávat rozkazy, stanovovat a činit opatření a využívat takové prostředky v mezích zákonů a vojenských předpisů, které uzná za nutné, vhodné a dostačující ke splnění úkolu
objektivní stránkaRozkaz lze odepřít výslovně nebo konkludentně. Dodatečné vykonání má vliv pouze na posouzení škodlivosti činu pro společnost, případně to může být (i významná) polehčující okolnost.

Neprovedení rozkazu je jeho skutečné nevykonání, nebo vykonání jen částečné, opožděné nebo nepřesné.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachateljen voják (za něhož se považuje i příslušník bezpečnostního sboru)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3394-3400. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2900.