nesplnění bojového úkolu (§ 395)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 395 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.
  2. Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let.
  3. Příprava je trestná.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1
skutková podstataKdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace.
odst. 2
skutková podstataKdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3469-3471.