neplnění odvodní povinnosti (§ 370)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 370 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se nedostaví k odvodnímu řízení v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo její splnění oddálit, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo se nedostaví k odvodnímu řízení v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo její splnění oddálit.
objektzájem na řádném plnění povinnosti podrobit se odvodnímu řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a tím zájem na potřebném doplnění personálního stavu ozbrojených sil v těchto mimořádných situacích
objektivní stránkaNedostavení se k odvodnímu řízení (fyzická nepřítomnost na požadovaném místě ale též i odmítnutí podrobit se v odvodním řízením vyžadovaným úkonům, např. předložit příslušné doklady, podrobit se lékařské prohlídce atd.)
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Úmysl pachatele zahrnuje úmyslné nedostavení se a úmysl nesplnit nebo oddálit odvodní povinnost.
závažnostpřečin
pachatelpouze občan České republiky mající povinnost podrobit se odvodnímu řízení

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3377-3378.