neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 230 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
  1. neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
  2. data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
  3. padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
  4. neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
  2. v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.
 4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu,
  3. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  5. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
 5. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-4) nebo zločin (odst. 5)
odst. 1
skutková podstataKdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části.
objektdůvěrnost počítačových dat a počítačového systému (jejich části)
objektivní stránkaPachatel („hacker“) se dopustí tzv. „hackingu“, tzn. překoná bezpečnostní opatření (např. uhodne heslo, prolomí heslo pomocí tzv. prolamovače, získá heslo pomocí skrytého hardware umístěného mezi klávesnicí a počítačem, pomocí škodlivého programu (malware) nebo použije tzv. spoofing) a získá přístup do počítačového systému (do zařízení nebo soustavy zařízení skládající se z hardware a software; může se jednat např. o stolní počítač, notebook, mobilní telefon, čtečku nebo počítačovou síť). Nezáleží na jeho motivu, pohnutce (vniknutí do systému může být cíl sám o sobě).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
odst. 2
skutková podstataKdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
 1. neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
 2. data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
 3. padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
 4. neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.
objektintegrita a dostupnost počítačových dat a systémů
objektivní stránkaPachatel získá přístup k počítačovému systému (viz výše) nebo k nosiči informací (nosičem informací se rozumí jakýkoli technický nosič dat, – např. pevný disk (HDD), operační paměť (RAM), DVD, „flashka“, mobilní telefon s nějakou vnitřní pamětí) a zároveň naplní alespoň jednu z těch okolností:
 1. neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, (jakýmkoli způsobem s těmito daty manipuluje, zkopíruje si je jinam apod. – dopustí se počítačové špionáže)
 2. data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí (např. fyzicky), poškodí (např. prostřednictvím virů, počítačových červů apod.), změní (např. zakóduje), potlačí (přesune na místo, kde je oprávěná osoba nebude schopna nalézt), sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, dopustí se počítačové sabotáže
 3. padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná (výrobí či jinak vyhotoví nepravá data, která mají vyvolat dojem, že jsou pravá), nebo
 4. neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2301-2315.