neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 297 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. jako člen organizované skupiny, nebo
  2. opětovně.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. těžkou újmu na zdraví,
  2. závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, živočišných nebo rostlinných druhů nebo jejich částí, nebo
  3. poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
skutková podstataKdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla.
objektzájem na zlepšení námořní bezpečnosti a zvýšení ochrany mořského prostředí před znečištěním z lodí a jiných plavidel
závažnostčin spáchaný úmyslně: přečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
čin spáchaný z nedbalosti: přečin (vždy)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2969-2973.