neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 207 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo

  kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
  2. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
objektvlastnictví věci, resp. výkon některých oprávnění s vlastnictvím věci spojených, zejména oprávnění věc užívat (ius utendi, popř. ius utendi et fruendi) a věc držet (ius possidendi)
předmět útokuvěc movitá nikoli malé hodnoty nebo motorové vozidlo bez tohoto hodnotového omezení, kterou lze užívat a po určité době ji vlastníku vrátit
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin
odst. 1 alinea 1 (tzv. „krádež užitku“)
skutková podstataKdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat.
objektivní stránkaPachatel se zmocní cizí věci (movité) v hodnotě alespoň 25 000 Kč nebo s motorovým vozidlem (viz odkaz) v úmyslu s věcí přechodně (dočasně, po relativně krátkou dobu) disponovat. Typický příklad: „svezení se“ cizím autem bez vědomí vlastníka a opuštění auta.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
odst. 1 alinea 2 (tzv. „zpronevěra užitku“)
skutková podstataKdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá.
objektivní stránkaPachateli je svěřena (odevzdána do jeho držení nebo dispozice) věc (movitá) s tím, aby s věcí nebo s jinou majetkovou hodnotou nakládal určitým způsobem, ale on s ní nakládá jiným způsobem a způsobí tím škodu ve výši alespoň 25 000 Kč.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2029-2038.