neoprávněné podnikání (§ 251)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 251 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání.
objektspolečenské vztahy související s podnikáním v tržní ekonomice, přesněji zajištění rovnosti subjektů v rámci jejich soutěžení zejména na trhu výrobků a služeb, ale i na dalších trzích, a to i ve vztahu k státní ingerenci nebo regulaci v těch oblastech podnikání, ve kterých je třeba zajistit kvalifikovaný výkon určitých živností nebo profesí, zejména z hlediska ochrany spotřebitelů, ale i zajištění bezpečnosti práce, hygienických a jiných společensky důležitých požadavků
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2552-2567.