neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 180 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 2. Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  4. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektprávo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních údajů a jejich zneužíváním
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3) nebo zločin (odst. 4)
odst. 1
skutková podstataKdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
objektivní stránkaOsobními údaji shromážděnými v souvislosti s výkonem veřejné moci jsou zejména údaje, které jsou občané povinni sdělovat daňovým orgánům, statistickým orgánům, údaje získané v souvislosti s přípravou voleb, údaje ze soudní statistiky apod.

Zveřejněním je jakékoli neoprávněné seznámení veřejnosti s danými údaji, např. uveřejnění na plakátu, billboardu, slovním rozšířením mezi více lidí, vyhlášením na veřejném shromáždění lidí nebo zveřejnění tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Zpřístupnění údaje znamená, že pachatel úmyslně nebo z nedbalosti neoprávněně umožní jiné osobě nebo i více osobám, aby se s takovými údaji mohly seznámit, přičemž však nejde o zveřejnění.

Zpracovávání je jakákoli operace nebo soustava operací systematicky neoprávněně prováděná s osobními údaji; zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, třídění apod.

Přisvojení si osobních údajů znamená získání možnosti s těmito údaji trvale disponovat; např. nedovolené odnesení si nosiče s databází osobních údajů shromážděných v souvislosti s výkonem veřejné moci domů nebo její odeslání přes počítačovou síť na soukromý domácí počítač za účelem pozdějšího soukromého použití.

Vážnou újmou na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají může být poškození na právech a oprávněných zájmech v majetkové oblasti (např. poškozený utrpí ztráty v podnikání, přijde o zakázky, sníží se mu jeho příjmy) i v nemajetkové oblasti, např. na pověsti, v rodinném životě, v zaměstnání apod.

subjektivní stránkatrestný čin, který může být spáchan úmyslně i nedbalostně
odst. 2
skutková podstataKdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
objektivní stránkaÚdaji o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce jsou např. údaje ze zdravotní dokumentace, údaje získané v souvislosti s výkonem povolání advokáta nebo notáře apod.
subjektivní stránkatrestný čin, který může být spáchan úmyslně i nedbalostně

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1791-1799.