neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 298a TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
    2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
    3. spáchá takový čin ve značném rozsahu.
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá.
objektzájem na ochraně ozonové vrstvy Země jako specifické součásti životního prostředí, a to před výrobou a dispozicemi s jakýmikoli látkami, které jsou způsobilé poškodit tuto ozonovou vrstvu
závažnostpřečin (v případě úmyslného i nedbalostního činu)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2986-2990.