nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 159 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
  2. spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
  3. spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,
  4. spáchá-li takový čin opětovně, nebo
  5. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství.
závažnostzločin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2-4)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1633-1639.