nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 165 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede z těla mrtvého člověka odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
  2. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
skutkové podstatydvě samostatné základní SP: první (odst. 1) postihuje odběr tkáně, buňky nebo orgánu z těla mrtvého člověka v rozporu s jiným právním předpisem; druhá (odst. 2) postihuje nakládání s takovou odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem, jednal-li pachatel v úmyslu obohatit sebe nebo jiného; pozn: v obou případech se jedná o manipulaci s odběry z těla mrtvého člověka; u odběrů z těla živého člověka by se jednalo o TČ neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164)
závažnostpřečin (odst. 1-3) nebo zločin (odst. 4)
odst. 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem provede z těla mrtvého člověka odběr tkáně, buňky nebo orgánu.
objektzájem na řádném provádění (v souladu s právními předpisy) odběrů tkání, buněk nebo orgánů z těla mrtvého člověka
objektivní stránkaprovedení odběru tkáně, buňky nebo orgánu v rozporu s transplantačním zákonem (285/2002 Sb.) popř. jiným právním předpisem z těla mrtvého člověka; nejtypičtější případy: chybný postup při zjišťování smrti; odběr od zesnulého, který prokazatelně vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů; odběr od zemřelého, u něhož nelze vyloučit, že trpěl nemocí či stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce; odběr od neidentifikovaného zemřelého
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Na rozdíl od odst. 2 pachatel nemusí (ale může) jednat v úmyslu obohatit sebe nebo jiného. Pozn: pokud by došlo při odběru tkáně, buňky nebo orgánu z těla mrtvého člověka k porušení právního předpisu (viz výše) z nedbalosti, o tento trestný čin by se nejednalo.
odst. 2
skutková podstataKdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem.
objektzájem na řádném nakládání (v souladu s právními předpisy) s odběry tkání, buněk nebo orgánů z těla mrtvého člověka
objektivní stránkanakládání s odebranou lidskou tkání nebo odebraným lidským orgánem z těla mrtvého člověka v rozporu s transplantačním zákonem (285/2002 Sb.) popř. jiným právním předpisem v úmyslu obohatit sebe nebo jiného; pozn: typicky se jedná o případy, kdy odebraný orgán (tkáň apod.) není předán tkáňové bance, ale je přeprodán dále nebo s ním je jinak manipulováno (za úplatu); pozn2: čin je dokonán i pokud nedojde k obohacení pachatele, postačí, že pachatel v takovém úmyslu jedná
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Úmysl pachatele musí zahrnovat nejen všechny znaky objektivní stránky trestného činu, ale musí být u něho dán i tzv. druhý úmysl obohatit sebe nebo jiného.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1666-1672.