nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem (§ 167)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 167 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
  1. použije pro výzkum lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
  2. doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií, nebo
  3. přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak,
  4. bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Stejně bude potrestán,
  1. kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný účel než pro přenesení do ženského organizmu,
  2. kdo přenese vytvořené lidské embryo do dělohy jiného živočišného druhu, nebo
  3. kdo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprodukční klonování).
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin opětovně, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
odst. 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem
 1. použije pro výzkum lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
 2. doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií, nebo
 3. přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak.
odst. 2
skutková podstata
 1. kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný účel než pro přenesení do ženského organizmu,
 2. kdo přenese vytvořené lidské embryo do dělohy jiného živočišného druhu, nebo
 3. kdo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprodukční klonování).

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1680-1686.