nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 281 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
  2. spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
  3. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  4. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě.
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2848-2854.